1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ അവരുടെ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Message 1

Friday, November 12, 2010

2010 സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന് നടന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് : അവധി അനുവദിച്ചു

2010 സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന് നടന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് : അവധി അനുവദിച്ചു


2010 സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന് നടന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ആഫീസില്‍ ഹാജരാകാതിരുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും കാഷ്വല്‍ ലീവ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അര്‍ഹതപ്പെട്ട അവധി അനുവദിച്ചുത്തരവായി. പി.എന്‍.എക്സ്.7051/1

No comments: