1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ അവരുടെ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Message 1

Thursday, November 26, 2009

നവംബര്‍ 27 ബ്രൂസ് ലീ യുടെ ജന്മദിനം

ഇന്ന് ബ്രൂസിലി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 69 വയസ്സ് ആകുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടോ?
ബ്രൂസിലിയുടെ മകനായിരുന്ന ബ്രാന്‍ഡണ്‍ ലീ 1993 ല്‍ മരണപ്പെട്ട വിവരം എത്രപേര്‍ക്കറിയാം?
ബ്രൂസ് ലീ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ?


ബ്രൂസിലിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍

ഇവിടെ


ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക