1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ അവരുടെ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Message 1

Thursday, November 26, 2009

നവംബര്‍ 27 ബ്രൂസ് ലീ യുടെ ജന്മദിനം

ഇന്ന് ബ്രൂസിലി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 69 വയസ്സ് ആകുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടോ?
ബ്രൂസിലിയുടെ മകനായിരുന്ന ബ്രാന്‍ഡണ്‍ ലീ 1993 ല്‍ മരണപ്പെട്ട വിവരം എത്രപേര്‍ക്കറിയാം?
ബ്രൂസ് ലീ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ?


ബ്രൂസിലിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍

ഇവിടെ


ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Sunday, July 19, 2009

അദ്ധ്യാപക ശാക്തീകരണം -ട്രെയിനിംഗ് മാനുവല്‍ ജൂലെ 09

TEACHERS EMPOWERMENT PROGRAMME ( PHYSICS , JULY-09)

അദ്ധ്യാപക തുടര്‍ ശാക്തീകരണം ട്രെയിനിംഗ് മാനുവല്‍

സെഷന്‍ :1 (10.00-11.25 )

9.30 AM to 10.00 AM : രജിസ്റ്റട്രേഷന്‍
പ്രവര്‍ത്തനം :1
ആര്‍.പി ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ എന്ന ചാര്‍ട്ട് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
ചാര്‍ട്ട് :1 , ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍
1.അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക ശാക്തീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവലോകനം
2.ജൂണ്‍ , ജൂലൈ മാസത്തിലെ ക്ലാസ് റൂം അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കല്‍
3.സ്കൂള്‍ സമഗ്രവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കലും പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കലും
4.വിഷയ ബന്ധിതമായ തനതു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും Document ചെയ്ത് മികവാര്‍ന്നവ പങ്കുവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ രൂപീകരിക്കല്‍
5.സമീപനത്തിനിണങ്ങുന്ന വിധമുള്ള കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് യൂണിറ്റ് സമഗ്രാസൂത്രണം നിര്‍വ്വഹിക്കല്‍ .
പ്രവര്‍ത്തനം :2 കോഴ്സ് ബ്രീഫിംഗ്
2+2+2+2+1=9 പാറ്റേണ്‍
വെള്ളി , ശനി ദിവസങ്ങള്‍ - രണ്ടു ദിവസങ്ങള്‍ ആവശ്യമായി വന്നതിന്റെ കാരണം.
ഓരോ ഘട്ടത്തിലേയും പരിശീലനത്തിന്റെ മേഖല
ഓരോ ദിവസത്തേയും ഡോക്യുമെന്റേഷന് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനം:2 ചോദ്യാവലി നല്‍കല്‍
ചോദ്യാവലി ( ചാര്‍ട്ട്:2) പ്രദര്‍ശനം
1.അവധിക്കാല പരിശീലനം , ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം എന്നിവയില്‍ നാം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഏതെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ക്ലാസ് മുറിയില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
2.നേരിട്ട പരിമിതികള്‍ എന്തെല്ലാം?
3.പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
4.ഞാന്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
5.നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?
6.മൂല്യനിര്‍ണ്ണയരീതി ഏത് ? ഉദാഹരണം പറയാമോ ?
7.മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ ഫലം എന്ത് ?
8.ചെയ്യാതെ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
9.അതിന് കാരണം എന്ത് ?
10.സ്കൂളില്‍ നടന്ന മറ്റ് മികവുകള്‍ (പൊതുവായവ) ഏതെല്ലാം?
11.തല്‍ഫലമായി ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?

അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമായി കുറിക്കുന്നു.
ഏതാനും പേര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവര്‍ എഴുതിയത് ആര്‍ .പി ശേഖരിക്കുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനം:3 ചര്‍ച്ച
1.ഇവയില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്ന് തോന്നുവ ഏതെല്ലാം?
2.മികച്ചതായി വിലയിരുത്താന്‍ കാരണമെന്ത് ?
വ്യക്തിപരമായി കുറിക്കുന്നു, ഏതാനും പേര്‍ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു
പ്രവര്‍ത്തനം:4 ചര്‍ച്ച
ആര്‍.പി ചാര്‍ട്ട് -3 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
ചാര്‍ട്ട് -3: “ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം മികച്ചതാണെന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ അതില്‍ നാം സ്വീകരിച്ച സമീപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ അംശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും?
1.അറിവിന്റെ നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
2.വിമര്‍ശനാത്മക ചിന്ത പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
3.സാമൂഹ്യപ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതില്‍
4.................................
5............................................
6. അംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനം:5 ക്രോഡീകരണം
ഇവ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?
അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമായി കുറിക്കുന്നു. ഏതാനും പേര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രതികരണങ്ങള്‍ ചാര്‍ട്ട് ചെയ്ത് ആര്‍.പി സൂചകങ്ങള്‍ ക്രോഡീ‍കരിക്കുന്നു.
( ചാര്‍ട്ട് മുന്‍‌കൂട്ടി എഴുതുകയല്ല , പങ്കാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് )
സെഷന്‍ :2 , (11.30 മുതല്‍ 1.00 വരെ )
പ്രവര്‍ത്തനം:1 പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും അവതരണവും

എട്ട് ,ഒമ്പത് , പത്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ചില ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിസ്റ്റ് നല്‍കുന്നു; ഒപ്പം ആശയസൂചനയും
എട്ട് : ടാര്‍ / പ്ലാസ്റ്റിസിന്‍ / മൈദമാവ് / , ഇരുമ്പുപൊടി /മണല്‍ (ആശയം ആര്‍ക്കമിഡീസ് തത്ത്വം)
ഒമ്പത് : തഞ്ചാവൂര്‍ പാവ നിര്‍മ്മിക്കാനാവശ്യമായ വസ്തുക്കള്‍ ( ആശയം : ഗുരുത്വകേന്ദ്രം)
പത്ത്: ലേസര്‍ ടോര്‍ച്ച് , ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ( ആശയം : സ്നെല്‍‌സ് നിയമം)
അംഗങ്ങളെ അംഗങ്ങളെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു.
എട്ട് (3) ,ഒമ്പത് (1) ,പത്ത് (1) എന്നിങ്ങനെ.
ഈ സാമഗ്രികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആശയം വിനിമയം ചെയ്യാനാവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനം ആവിഷ്കരിക്കണം.പ്രവര്‍ത്തനത്തിനാവശ്യമായ കൂടുതല്‍ വസ്തുക്കള്‍ ഏതൊക്കെയെന്ന് കൂടി കണ്ടെത്തണം .

ആസൂത്രണം ആദ്യം വ്യക്തിഗതമാവണം ; പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തണം.
ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചുവടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
1.പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം , ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമഗ്രികള്‍ എന്നിവ കുറിക്കുന്നു
2.പ്രവര്‍ത്തനം വഴി കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ശേഷികള്‍ എഴുതണം.
3.മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാധ്യത അവതരിപ്പിക്കണം.

4.പ്രവര്‍ത്തനത്തിനാവശ്യമായ ലാബ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ അത് എങ്ങനെ എന്ന് എഴുതണം.
5.ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് വികസിപ്പിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം.
6.പ്രദര്‍ശനസാധ്യതയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം.

ഇതില്‍ ഏതെല്ലാം സാദ്ധ്യതകളാണ് ഓരോ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു മുള്ളത് ?
1.ക്ലാസ് പി.ടി.എ
2.സയന്‍സ് ക്ലബ്ബുമായി
3..............................
4..................................
അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തി പരമായി കുറീക്കുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ആര്‍.പി ക്രോഡീകരിക്കുന്നു.
സെഷന്‍ : 3 ( 2.00 മുതല്‍ 3.00)
പ്രവര്‍ത്തനം:1 ആര്‍ക്കമിഡീസ് തത്ത്വം പഠന ആസുത്രണ വിശകലനം
എട്ടാം ക്ലാസിലെ ആര്‍ക്കമിഡീസ് പ്രിന്‍സിപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട , പാഠപുസ്തകത്തിലെ വായനാ സാമഗ്രികളും ( page No.115) അനുബന്ധ ചോദ്യവും അടങ്ങിയ ഭാഗം നല്‍കുന്നു.( ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ) ഇതിനായി ഒരു ടീച്ചര്‍ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിച്ച പ്രവര്‍ത്തനം അടങ്ങിയ ടി.എം.ന്റെ പ്രവര്‍ത്തനപേജുകൂടി നല്‍കുന്നു.

1.ടി.എം ന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്ത രീതി മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ?
2.എവിടെയാണ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാദ്ധ്യതകളുള്ളത് ?
3.നാം ആവിഷ്കരിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തൊക്കെ അധിക സാദ്ധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ?
4.തടസ്സം നേരിടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ എവിടെയൊക്കെ ? പരിഹാരങ്ങള്‍ ?
5.നാം ആവിഷ്കരിച്ച മൊത്തം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഇവയില്‍ ക്ലാസ് പി.ടി.എ പോലുള്ള വേദിയില്‍ പങ്കുവെക്കാവുന്നവ ഏതൊക്കെ ?
6.എന്താണ് പങ്കുവെക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം ?
7. കുട്ടിയുടെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകതക്ക് സാധ്യത നല്‍കുന്നവയുണ്ടോ ?
8.ആ സാധ്യതകള്‍ ഒരു ഉല്പന്ന മാക്കി മാറ്റാ‍ന്‍ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ?

9.CWSN കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിഗണന നല്‍കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകള്‍ എവിടെയൊക്കെ ഉള്‍പ്പെടുത്താം ?
ഉത്തരം ഗ്രൂപ്പില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ആര്‍.പി.യുടെ ക്രോഡീകരണം
സെഷന്‍ : 4 (3.00 മുതല്‍ 4.00)
പ്രവര്‍ത്തനം:1 പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ - ആസൂത്രണം- അടുത്ത ദിവസത്തെ

തൊട്ടു മുന്‍പു നടന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തിലെ സാദ്ധ്യതകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് എട്ട് ,ഒമ്പത് ,പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ആഗസ്റ്റ് , സെപ്തംബര്‍ മാസങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കണം.
ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം
9,10 ക്ലാസില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ അതാതു ഗ്രൂപില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

രണ്ടാംദിവസം സെഷന്‍ :1

ആസൂത്രണം , ടി.എം തയ്യാറാ‍ക്കല്‍ ( വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ , ചര്‍ച്ചാസൂചകങ്ങള്‍ , മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ രൂപരേഖ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കണം)
ഇവക്ക് സമയം നല്‍കുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവതരണം.
വിലയിരുത്തല്‍
മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍
മറ്റു നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
സെഷന്‍ :2
സമഗ്ര സ്കൂള്‍ വികസനം ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പരിപാടികള്‍
ലിസ്റ്റ് ചെയ്യല്‍
വ്യക്തിപരം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യല്‍
സെഷന്‍ :3
ഇവയില്‍ ഏതെല്ലാം മികവില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാം ?
അടുത്ത തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ഒരുങ്ങേണ്ടതെങ്ങനെ ?
ഫീഡ് ബാക്ക്

Monday, June 08, 2009

എട്ടാം ക്ലാസിലെ പുതിയ ഭൌതികശാസ്ത്രം :Teaching Manual


മോഡ്യൂള്‍ :1( ആശയങ്ങള്‍)
പ്ലവക്ഷമബലം , ആദേശം ചെയ്യല്‍ , ആര്‍ക്കമെഡീസ് തത്ത്വം .


പഠന സാമഗ്രികള്‍ :

ബീക്കര്‍ , ജലം, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം , ഇരുമ്പ് കട്ട , മാര്‍ക്കര്‍ പെന്‍


ഗ്രൂപ്പിംഗ് തന്ത്രം :

പാഠഭാഗവുമായി യോജിച്ചത് ( പ്ലവക്ഷമബലം , മാസ്, വ്യാപ്തം,സാന്ദ്രത, ആര്‍ക്കിമെഡിസ് ,പ്ലവനം, യുറേക്കാ....)
പഠനപ്രവര്‍ത്തനം

മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ :1.പഠനപ്രശ്നം അവതരണം"ഒരു ട്രഫിലെ ജലത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടോയ് ബോട്ടിലുള്ള ഇരുമ്പുകട്ട എടുത്ത് ജലത്തിലേക്കിട്ടാല്‍ ട്രഫിലെ ജലവിതാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ ?”

കുട്ടികള്‍ പഠന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു.

അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തിഗതമായി കുറിക്കുന്നു.


ഏതാനും‌പേര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


പങ്കാളികളെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു.


ഗ്രൂപ്പുതലത്തില്‍ പഠനപ്രശ്നം ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നു.


ഗ്രൂപ്പുതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തു നടത്തിയ

ക്രോഡീകരണം മൊത്തം ക്ലാസില്‍

അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


അവ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.


ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് നല്‍കുന്നു.


പരീക്ഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു;

പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നു.


വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു.


ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ക്ലാസില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


ക്രോഡീകരണം നടത്തുന്നു.


മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.


നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു.


നിത്യജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങളുമായി

ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.


വേറിട്ട ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന

സാദ്ധ്യതകള്‍ ആരായുന്നു.ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ്

പങ്കാളിത്തം , പരീക്ഷണത്തിലേര്‍പ്പെടല്‍ ,

നിരീക്ഷണം, രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍,അവതരണം

എന്നീ മേഖലകളും അദ്ധ്യാപകന് അനുഭവപ്പെടുന്ന

ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തി മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ

കോളത്തില്‍ അപ്പപ്പോള്‍ തന്നെ

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .( ഇവിടെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ‘ടാര്‍ജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ‘

എടുത്താലും മതി)( മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ കോളം സൌകര്യാര്‍ഥം താഴെ

ആയാലും കുഴപ്പമില്ല)

Sunday, June 07, 2009

എട്ടാം ക്ലാസിലെ പുതിയ ഭൌതികശാസ്ത്രം :Teaching Manual

എട്ടാം ക്ലാസിലെ പുതിയ ഭൌതികശാസ്ത്രം

പാഠപുസ്തകം : ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍

മോഡ്യൂള്‍ :1( ആശയങ്ങള്‍)
പ്ലവക്ഷമബലം , ആദേശം ചെയ്യല്‍ , ആര്‍ക്കമെഡീസ് തത്ത്വം .


പഠന സാമഗ്രികള്‍ :

ബീക്കര്‍ , ജലം, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം , ഇരുമ്പ് കട്ട , മാര്‍ക്കര്‍ പെന്‍


ഗ്രൂപ്പിംഗ് തന്ത്രം :

പാഠഭാഗവുമായി യോജിച്ചത് ( പ്ലവക്ഷമബലം , മാസ്, വ്യാപ്തം,സാന്ദ്രത, ആര്‍ക്കിമെഡിസ് ,പ്ലവനം, യുറേക്കാ....)
പഠനപ്രവര്‍ത്തനം

മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ :1.പഠനപ്രശ്നം അവതരണം"ഒരു ട്രഫിലെ ജലത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടോയ് ബോട്ടിലുള്ള ഇരുമ്പുകട്ട എടുത്ത് ജലത്തിലേക്കിട്ടാല്‍ ട്രഫിലെ ജലവിതാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ ?”

കുട്ടികള്‍ പഠന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു.

അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തിഗതമായി കുറിക്കുന്നു.


ഏതാനും‌പേര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


പങ്കാളികളെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു.


ഗ്രൂപ്പുതലത്തില്‍ പഠനപ്രശ്നം ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നു.


ഗ്രൂപ്പുതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തു നടത്തിയ

ക്രോഡീകരണം മൊത്തം ക്ലാസില്‍

അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


അവ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.


ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് നല്‍കുന്നു.


പരീക്ഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു;

പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നു.


വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു.


ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ക്ലാസില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


ക്രോഡീകരണം നടത്തുന്നു.


മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.


നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു.


നിത്യജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങളുമായി

ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.


വേറിട്ട ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന

സാദ്ധ്യതകള്‍ ആരായുന്നു.ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ്

പങ്കാളിത്തം , പരീക്ഷണത്തിലേര്‍പ്പെടല്‍ ,

നിരീക്ഷണം, രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍,അവതരണം

എന്നീ മേഖലകളും അദ്ധ്യാപകന് അനുഭവപ്പെടുന്ന

ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തി മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ

കോളത്തില്‍ അപ്പപ്പോള്‍ തന്നെ

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് .( ഇവിടെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ‘ടാര്‍ജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ‘

എടുത്താലും മതി)( മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ കോളം സൌകര്യാര്‍ഥം താഴെ

ആയാലും കുഴപ്പമില്ല)

Wednesday, May 13, 2009

അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം മെയ് 2009 , Physics , Training Manual

ഒന്നാം ദിവസം
9.30 മുതല്‍ 10.30 വരെ : രജിസ്ട്രേഷന്‍
10.00 മുതല്‍ 10.30 വരെ കോഴ്‌സ് ഉദ്ഘാടനം
സെഷന്‍ :1 ( കോഴ്‌സ് ബ്രീഫിംഗ്) 10.30 മുതല്‍ 11.00 വരെ
പ്രവര്‍ത്തനം :1 ചര്‍ച്ച
വിഷയം : അദ്ധ്യാപക ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചുദിവസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
ആര്‍.പി ‘ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ‘ എന്ന് ചാര്‍ട്ട് ( ചാര്‍ട്ട് :1) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
1.എട്ടാം ക്ലാസിലെ പുതുക്കിയ ടെക്സ് ബുക്ക് , ഹാന്‍ഡ്‌ബുക്ക് എന്നിവ അപഗ്രഥിക്കുന്നു.
2.നിരന്തര മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാദ്ധ്യതകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു.
3. C.W.S.N കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി അനുരൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കൈവരിക്കുന്നു.
4.സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ രൂപപ്പെടല്‍
5.വിഷയ ബന്ധിതമായി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് അനുകൂല മനോഭാവം രൂപപ്പെടല്‍
6. T.M നെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കൈവരിക്കല്‍
7.വിഷയബന്ധിതമായി -അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് - ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായോഗിക അനുഭവം ലഭിക്കുന്നതിന്
8.അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര വര്‍ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്
9. അദ്ധ്യാപകരുടെ Teaching Skills വളര്‍ത്തുന്നതിന് .
10. ഐ.ടി ഇനേബ്‌ള്‍ഡ് ആയി പാഠഭാഗങ്ങള്‍ വിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിന്

ചര്‍ച്ച , ക്രോഡീകരണം.

പ്രവര്‍ത്തനം : 2 പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമയക്രമം , ചുമതലാ വിഭജനം.
1.കോഴ്‌സിന്റെ സമയക്രമം ചര്‍ച്ചചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു.
2. കോഴ്‌സിന്റെ ലീഡറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
3. ചുമതലാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചാര്‍ട്ട് ( ചാര്‍ട്ട് : 2 ) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
ചുമതലാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു.
a) Documentation.
b) Book Review / Resource Review
c) Improvisation - Experiments - Trips & Tricks
d) Session Evaluation


സെഷന്‍ 2: പങ്കാളിയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ ( 11.00 മുതല്‍ 1.00 വരെ)
പ്രവര്‍ത്തനം :1
ആര്‍ .പി. ‘ ആശയങ്ങള്‍ ‘ എന്ന ചാര്‍ട്ട് ( ചാര്‍ട്ട്:3) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
ആശയങ്ങള്‍
1.പ്രകാശ പ്രതിഫലനം , 2.ഗോളീയ ദര്‍പ്പണങ്ങള്‍ , 3. ചലനം , 4.ബലം , 5. മര്‍ദ്ദം , 6. വ്യാപക മര്‍ദ്ദം , 7. കാന്തികത , 8.ആകാശക്കാഴ്ച ,
9.സ്ഥിത വൈദ്യുതി
ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാം തരത്തിലെ കുട്ടികള്‍ ചോദിച്ച ചിന്തോദ്ദീപികമായ ചോദ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ തട്ടിയ ഒരു ചോദ്യവും അത് കുട്ടികളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കിയ പ്രവര്‍ത്തനം , നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ വ്യക്തിഗതമായി രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Tea Break : 11.20 മുതല്‍ 11.30 വരെ

അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തിഗതമായി കുറിക്കുന്നു.
ഏതാനും ചിലര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
വ്യക്തമായി ധാരണയിലെത്താന്‍ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ ചര്‍ച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.
ഐ.റ്റി യുടെ സഹായത്തോടെ വിശദീകരണം കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നു.

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം 1.00 മുതല്‍ 2.00 വരെ


സെഷന്‍ 3: ആര്‍. പി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം( 2.00 മുതല്‍ 3.00 വരെ)
പ്രവര്‍ത്തനം 1: ആര്‍ പി പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നു
ആര്‍ .പി ചാര്‍ട്ട് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു. ( ചാര്‍ട്ട് :4)
“ ഒരു ട്രഫിലെ ജലത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടോയ് ബോട്ടിലുള്ള ഇരുമ്പുകട്ട എടുത്ത് ജലത്തിലേക്ക് ഇട്ടാല്‍ ട്രഫിലെ ജലവിതാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ ?”
അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തിഗതമായി കുറിക്കുന്നു.
അവതരിപ്പിക്കുന്നു
പങ്കാളികളെ എട്ടുഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു.
ഗ്രൂപ്പുതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ച
ഗ്രൂപ്പുതല അവതരണം
പ്രവര്‍ത്തനം 3: വര്‍ക്ക്‍ഷീറ്റ് നിര്‍മ്മാണം
ഈ പ്രവര്‍ത്തനം കുട്ടികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോള്‍ രൂപപ്പെട്ട നിരീക്ഷണ ഫലത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ ലീഡിംഗ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വര്‍ക്ക്‍ഷീറ്റ് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പ്രവര്‍ത്തനം 3: വര്‍ക്ക്‍ഷീറ്റിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ ( ചര്‍ച്ച)

ആര്‍ .പി ‘ വര്‍ക്ക്‍ഷീറ്റിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ ‘ ചാര്‍ട്ട് ( ചാര്‍ട്ട് : 5) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു
Simple , Self Explanatory ,Leading to guided discovery ,Should be related.

ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ വര്‍ക്ക്‍ഷീറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പരീക്ഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു
നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
നിഗമനങ്ങള്‍ ..........കണ്ടെത്തലുകള്‍ ..............

ക്രോഡീകരണം :
1. ഇരുമ്പുകട്ട ബോട്ടിലിരിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ഭാരത്തിനു തുല്യമായ ഭാരം ജലത്തെ തുല്യമായി ആദേശം ചെയ്യുന്നു.
(ആദേശം ചെയ്യുക = ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊന്ന് വരിക , Substitute , displaces)

പ്രവര്‍ത്തനം 3 : വിലയിരുത്തല്‍

ഇപ്പോള്‍ നടന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം ?

ആര്‍.പി ‘ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തല്‍ സൂചകങ്ങള്‍ ‘ എന്ന ചാര്‍ട്ട് ( ചാര്‍ട്ട് : 6) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.

1.അറിവ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് സഹായകമാണോ ? ( ഏതെല്ലാം ആശയങ്ങള്‍ )
2. Guided Discovery എത്രത്തോളം ? (പ്രക്രിയകള്‍)
3.Divergent thinking ന് അവസരം നല്‍കുന്നുണ്ടോ ?
4.പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമാണോ? ( പഠനപ്രശ്നം , സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം )
5.Process Skills വികസിപ്പിക്കാന്‍ സഹായകമാണോ ? ഏതെല്ലാം ?
6. കുട്ടികളില്‍ ഏതെല്ലാം മൂല്യങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു ?
7. C.W.S.N കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പരിഗണനകള്‍ എന്തെല്ലാം ?
8. മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ സാദ്ധ്യതകള്‍ എന്തെല്ലാം ?

സെഷന്‍ 4: ആര്‍. പി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം തുടര്‍ച്ച ( 3.00 മുതല്‍ 4.00 വരെ)

ഈ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടുവോ ?

ചര്‍ച്ച , ക്രോഡീകരണം
അമിതഭാരം കയറ്റിയ കപ്പലുകള്‍ , ബോട്ടുകള്‍ എന്നിവ മുങ്ങിയ സംഭവങ്ങള്‍

വേറിട്ട ചിന്തകള്‍ക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍
1.ഇരുമ്പുകട്ടക്ക് പകരം മരക്കട്ടയായാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കും ?
2.ഇരുമ്പുകട്ട പാത്രത്തിന്റെ അടിയിലായാലോ ?
3.ഇരുമ്പിനു പകരം മറ്റ് ലോഹങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാലോ ?
4.പാത്രത്തില്‍ വെള്ളമെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലോ ?

ടീ ബ്രേക്ക് : 3.20 മുതല്‍ 3.30 വരെ

ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ഐ.ടി സാദ്ധ്യതകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നു.
പരീക്ഷണത്തിനു പകരം ഐ.ടി മതിയോ ?
ക്രോഡീകരണം : ചിത്രങ്ങള്‍ , ആനിമേഷന്‍ , പ്രസന്റേഷനുകള്‍
ഇന്റര്‍നെറ്റ് , റിസോഴ്‌സ് സി.ഡി കള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള അധിക വിവരങ്ങള്‍

ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ C.W.S.N കുട്ടികള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാ‍ന പ്രശ്നങ്ങളും അവര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട പ്രത്യേക പരിഗണനകളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

ക്രോഡീകരണം :
1. C.W.S.N വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ടീച്ചര്‍ സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്
2.അവര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള മേഖലകള്‍ കണ്ടെത്തി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാക്കണം.
3.അക്ഷര വലിപ്പം , സാമിപ്യം , സ്പര്‍ശനം , ശബ്ദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ഓരോ കുട്ടിയുടേയും ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അതിനനുസൃതമായി രൂപപ്പെടുത്തണം.

പ്രവര്‍ത്തനം 4: റിവ്യൂ

ഈ ദിവസം നടന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ നടത്തുവാന്‍ പോകുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് മുന്നൊരുക്കം നടത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ചുമതലകള്‍ ഒന്നുകൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ടാം ദിവസം

പ്രവര്‍ത്തനം 1. ലീഡറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ അവതരണം (10.00 മുതല്‍ 10.15 വരെ)
ബുക്ക് റിവ്യൂ .......... തുടങ്ങിയവ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ ഇവ നടത്തേണ്ട അംഗങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനം 2. ചര്‍ച്ച ( 10.15 മുതല്‍ 10.30 വരെ)
വിഷയം : ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ( പാഠ്യപദ്ധതി നയരൂപീകരണ രേഖ)
ആര്‍ .പി സ്ലൈഡ് ഷോ നടത്തുന്നു.
ചര്‍ച്ചാ സൂചകങ്ങള്‍
സ്കൂളിലെ കായിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , ഓരോ സ്കൂളിലും നടക്കുന്ന മാതൃകാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിവരണം , സ്കൂള്‍ അസംബ്ലി

സെഷന്‍ 1: പഠനപ്രവര്‍ത്തനം - ആസൂത്രണം , നിര്‍വഹണ ഘട്ടങ്ങള്‍ ( 10.30 മുതല്‍ 1.00 വരെ )

പ്രവര്‍ത്തനം 1: ചര്‍ച്ച
പഠനപ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന പ്രശ്നം ആര്‍.പി ഉന്നയിക്കുന്നു.
പഠനപ്രശ്നത്തിന്റെ ആസൂത്രണത്തിന്റേയും നിര്‍വഹണത്തിന്റേയും ഘട്ടത്തില്‍ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാകണം?
അംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമായി കുറിക്കുന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് ചര്‍ച്ചയിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
പൊതുവായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ആര്‍.പി ‘ പഠനപ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ - ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ‘ എന്ന ചാര്‍ട്ട് ( ചാര്‍ട്ട് :7) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
ക്രോഡീകരണം നടത്തുന്നു.
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ( ചാര്‍ട്ട് :7)
1.ശാസ്ത്രബോധന സമീപനം
2.സാമൂഹ്യജ്ഞാന നിര്‍മ്മിതി
3.പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതം
4.വിമര്‍ശനാത്മക ബോധനം
5.ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍
6.നിരന്തരമൂല്യനിര്‍ണ്ണയം
7.ഐ.ടി.സാധ്യത
8.പരീക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
9.സെമിനാര്‍ , ചര്‍ച്ച ,സംവാദം
10. CWSN കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അനുരൂപീകരണം ( Curriculam adaptation)
11. പ്രോജക്ട് .
പ്രവര്‍ത്തനം2: ടീച്ചിംഗ് മാ‍നുവല്‍ ( ചര്‍ച്ച )
‘പുതിയ ടീച്ചിംഗ് മാനുവലിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ത് ? ‘ എന്ന ചാര്‍ട്ട് ( ചാര്‍ട്ട് :8) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
( ചാര്‍ട്ട് :8)
1.Modular Concept
2. D.L.P അല്ല.
3. പ്രതികരണക്കോളം താഴെയായാലും മതി ; നല്ലത് അതാതിനു നേരെയാണ്.
4. C.O എഴുതേണ്ട.
പ്രവര്‍ത്തനം3: സി.ഇ ( ചര്‍ച്ച)
* പഴയതില്‍നിന്ന് വ്യത്യാസമില്ല.
* ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ടാര്‍ജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയി എടുക്കാം.

ടീ ബ്രേക്ക് ( 11.20 മുതല്‍ 11.30 വരെ )

സെഷന്‍ 2: പഠനപ്രവര്‍ത്തനം - ആസൂത്രണം , നിര്‍വഹണ ഘട്ടങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ച ( 11.30 മുതല്‍ 1.00 വരെ )

പ്രവര്‍ത്തനം 4: മുന്നൊരുക്കം ( ചര്‍ച്ച)
ഇനി നടത്തുവാന്‍ പോകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ആര്‍.പി അംഗങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
*ഗ്രൂപ്പിംഗ് 6+1=7
*എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും പഠനപ്രശ്നങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊന്നല്‍ മേഖലകളും നല്‍കുന്നു.
* പ്രസ്തുത പഠനപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നിര്‍വഹിക്കുക എന്നതാണ് ടാസ്ക്.
* അവസാ‍നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഐ.ടി.സാ‍ധ്യതയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് . അതുകൊണ്ടുതന്നെ I.T skills ഉള്ളവരെ ,S.I.T.C മാരെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് .

പ്രവര്‍ത്തനം 5: ചുമതലാവിഭജനം ( പഠനപ്രശ്നം)
ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പഠന പ്രശ്നങ്ങളും ഊന്നല്‍മേഖലകളും
ഗ്രൂപ്പ് 1: ഊന്നല്‍ മേഖല (ക്ലസ്റ്റര്‍ വിഷന്‍ )
“മുറിയിലെ ചുമരില്‍ തൂക്കിയിട്ട സമതല ദര്‍പ്പണത്തില്‍ പുറത്തുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ പ്രതിബിംബം രാമു കണ്ടു. അല്പം അകലെനിന്നു നോക്കിയപ്പോള്‍ പ്രതിബിംബം കാണാതായി . ഇതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം ?“
ഗ്രൂപ്പ് 3: ഊന്നല്‍ മേഖല (പ്രോജക്ട് )
“റോഡരികിലെ ബോര്‍ഡ് Speed Limit 30kmph എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ നിയമം എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക ?”
ഗ്രൂപ്പ് 4: ഊന്നല്‍ മേഖല (ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം )
“ കാറിന്റെ മുന്‍സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്രചെയ്യുന്നവര്‍ സീറ്റ്‌ബെല്‍റ്റ് നിര്‍ബ്ബന്ധമായി ധരിക്കണമെന്ന് പറയുവാന്‍ കാരണമെന്ത് ?“
ഗ്രൂപ്പ് 5: ഊന്നല്‍ മേഖല ( ഉള്ളടക്ക ധാരണ )
“ OB എന്ന വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന്റെ രേഖാ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് .OBയിലെ വ്യത്യസ്ത ബിന്ദുക്കളില്‍നിന്നും സമാനമായ രീതിയില്‍ പ്രകാശരശ്മികള്‍ വരച്ചാല്‍ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ ?”


ഗ്രൂപ്പ് 5: ഊന്നല്‍ മേഖല ( ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍)
പുഴുങ്ങിയശേഷം തോടുകളഞ്ഞ ഒരു കോഴിമുട്ട വായവട്ടം കുറഞ്ഞ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് കടത്താമോ ?
ഗ്രൂപ്പ് 6 : ഊന്നല്‍ മേഖല (C.E )
കസേരയിലിരുന്ന് തറയില്‍ തൊടാതെ കസേരയെ ഉയര്‍ത്താമോ ? ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള വിശകലനം അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുക ?
ഗ്രൂപ്പ് 7 : ഊന്നല്‍ മേഖല ( I.T)
ചന്ദ്രന്റെ ആകൃതി ഓരോ ദിവസവും മാറിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് . എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് ?
പ്രവര്‍ത്തനം 6. ആസൂത്രണം
ഓരോ ഗ്രൂപ്പും തങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടിയ പ്രശ്നത്തെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
* ചര്‍ച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.
*അപഗ്രഥിക്കുന്നു.
*പ്രവര്‍ത്തനം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
*ആസൂത്രണം നടത്തുന്നു.
*Write up തയ്യാറാക്കുന്നു.
തുടര്‍ന്ന് എട്ടാം ക്ലാസിലെ ടെക് സ്റ്റ് ബുക്ക് ( ഒന്നാം ഭാഗം) ഗ്രൂപ്പില്‍ നല്‍കി പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
( തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഊന്നല്‍ മേഖലക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുവേണം നിര്‍വഹണം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് )

ആര്‍.പി. മാര്‍ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടപെട്ട് ആവശ്യമായ ചര്‍ച്ചാസൂചകങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രേഖയുടെ സൂചകങ്ങള്‍ , ക്രോഡീകരണ ലക്ഷ്യം , Guided Discovery യിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതില്‍ കൈത്താങ്ങ് നല്‍കുന്നു.
അനുയോജ്യമായ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം ( 1.00 മുതല്‍ 2.00 വരെ )

സെഷന്‍ 3. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ( 2.00 മുതല്‍ 3.00 വരെ)
* ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവതരണം

സെഷന്‍ 3. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - വിലയിരുത്തല്‍ ( 3.00 മുതല്‍ 3.45 വരെ)

* അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച
* ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രോഡീകരണം
* ആര്‍.പി .യുടെ ക്രോഡീകരണം
ടീ ബ്രേക്ക് ( 3.20 മുതല്‍ 3.30 വരെ)
പ്രവര്‍ത്തനം 1: പാഠപുസ്തകം വിലയിരുത്തല്‍ ( 3.30 മുതല്‍ 3.45 വരെ)
* *പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ടെക്‍സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു; വിലയിരുത്തുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനം 1: റിവ്യൂ 3.45 മുതല്‍ 4.00 വരെ )
ഈ ദിവസം നടന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ നടത്തുവാന്‍ പോകുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് മുന്നൊരുക്കം നടത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ചുമതലകള്‍ ഒന്നുകൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്നാം ദിവസം


പ്രവര്‍ത്തനം 1. ലീഡറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ അവതരണം (10.00 മുതല്‍ 10.15 വരെ)
ബുക്ക് റിവ്യൂ .......... തുടങ്ങിയവ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ ഇവ നടത്തേണ്ട അംഗങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

സെഷന്‍ 1. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് 10.15 മുതല്‍ 11.20 വരെ
* രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവതരണം
* അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച
* ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രോഡീകരണം
* ആര്‍.പി .യുടെ ക്രോഡീകരണം
പ്രവര്‍ത്തനം 1: പാഠപുസ്തകം വിലയിരുത്തല്‍ ( 11.05 മുതല്‍ 11.20 വരെ)
* *പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ടെക്‍സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു; വിലയിരുത്തുന്നു.
ടീ ബ്രേക്ക് ( 11.20 മുതല്‍ 11.30 വരെ )

സെഷന്‍ 2. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് 11.30 മുതല്‍ 1.00 വരെ
* മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവതരണം
* അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച
* ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രോഡീകരണം
* ആര്‍.പി .യുടെ ക്രോഡീകരണം
പ്രവര്‍ത്തനം 1: പാഠപുസ്തകം വിലയിരുത്തല്‍ ( 12.45 മുതല്‍ 1.00 വരെ)
* *പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ടെക്‍സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു; വിലയിരുത്തുന്നു.

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം ( 1.00 മുതല്‍ 2.00 വരെ )


സെഷന്‍ 3. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - നാലാം ഗ്രൂപ്പ് (2.00 മുതല്‍ 3.20 വരെ)
* നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവതരണം
* അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച
* ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രോഡീകരണം
* ആര്‍.പി .യുടെ ക്രോഡീകരണം

ടീ ബ്രേക്ക് ( 3.20 മുതല്‍ 3.30 വരെ)

സെഷന്‍ 4. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - നാലാം ഗ്രൂപ്പ് - തുടര്‍ച്ച (3.30 മുതല്‍ 4.00 വരെ)

പ്രവര്‍ത്തനം 1: പാഠപുസ്തകം വിലയിരുത്തല്‍ (3.30 മുതല്‍ 3.45 വരെ)
* *പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ടെക്‍സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു; വിലയിരുത്തുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനം 1: റിവ്യൂ ( 3.45 മുതല്‍ 4.00 വരെ )
ഈ ദിവസം നടന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ നടത്തുവാന്‍ പോകുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് മുന്നൊരുക്കം നടത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ചുമതലകള്‍ ഒന്നുകൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

നാലാം ദിവസം
പ്രവര്‍ത്തനം 1. ലീഡറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ അവതരണം (10.00 മുതല്‍ 10.15 വരെ)
ബുക്ക് റിവ്യൂ .......... തുടങ്ങിയവ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ ഇവ നടത്തേണ്ട അംഗങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

സെഷന്‍ 1. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - അഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് 10.15 മുതല്‍ 11.20 വരെ
* അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവതരണം
* അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച
* ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രോഡീകരണം
* ആര്‍.പി .യുടെ ക്രോഡീകരണം
പ്രവര്‍ത്തനം 1: പാഠപുസ്തകം വിലയിരുത്തല്‍ ( 11.05 മുതല്‍ 11.20 വരെ)
* *പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ടെക്‍സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു; വിലയിരുത്തുന്നു.

ടീ ബ്രേക്ക് ( 11.20 മുതല്‍ 11.30 വരെ )

സെഷന്‍ 2. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - ആറാം ഗ്രൂപ്പ് (11.30 മുതല്‍ 1.00 വരെ)
* ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവതരണം
* അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച
* ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രോഡീകരണം
* ആര്‍.പി .യുടെ ക്രോഡീകരണം
പ്രവര്‍ത്തനം 1: പാഠപുസ്തകം വിലയിരുത്തല്‍ ( 12.45 മുതല്‍ 1.00 വരെ)
* *പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ടെക്‍സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു; വിലയിരുത്തുന്നു.

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം ( 1.00 മുതല്‍ 2.00 വരെ )

സെഷന്‍ 3. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - ഏഴാം ഗ്രൂപ്പ് (2.00 മുതല്‍ 3.20 വരെ)
* ഏഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവതരണം
* അവതരിപ്പിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച
* ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രോഡീകരണം
* ആര്‍.പി .യുടെ ക്രോഡീകരണം

ടീ ബ്രേക്ക് ( 3.20 മുതല്‍ 3.30 വരെ)

സെഷന്‍ 4. പഠനപ്രവര്‍ത്തന അവതരണം - ഏഴാം ഗ്രൂപ്പ് - തുടര്‍ച്ച (3.30 മുതല്‍ 4.00 വരെ)

പ്രവര്‍ത്തനം 1: പാഠപുസ്തകം വിലയിരുത്തല്‍ (3.30 മുതല്‍ 3.45 വരെ)
* *പ്രസ്തുത യൂണിറ്റ് ടെക്‍സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു; വിലയിരുത്തുന്നു.
പ്രവര്‍ത്തനം 1: റിവ്യൂ ( 3.45 മുതല്‍ 4.00 വരെ )
ഈ ദിവസം നടന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ നടത്തുവാന്‍ പോകുന്ന പരിപാടികള്‍ക്ക് മുന്നൊരുക്കം നടത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ചുമതലകള്‍ ഒന്നുകൂടി ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.


അഞ്ചാം ദിവസം

പ്രവര്‍ത്തനം 1. ലീഡറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ അവതരണം (10.00 മുതല്‍ 10.15 വരെ)
ബുക്ക് റിവ്യൂ .......... തുടങ്ങിയവ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സെഷന്‍ 1. പാഠ പുസ്തകം -സമഗ്രവിലയിരുത്തല്‍ (10.15 മുതല്‍ 11.20 വരെ)
** സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആരോഗ്യം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് -ചര്‍ച്ച
ടീ ബ്രേക്ക് ( 11.20 മുതല്‍ 11.30 വരെ )
സെഷന്‍ 2. മാനസികാരോഗ്യം പാനല്‍ ഡിസ്കഷന്‍ (11.30 മുതല്‍ 1.00 വരെ)

ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം ( 1.00 മുതല്‍ 2.00 വരെ)
സെഷന്‍ 3. ഗലീലിയോ ലിറ്റില്‍ സയന്റിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം - പരിചയപ്പെടല്‍ (2.00 മുതല്‍ 3.20 വരെ)

ടീ ബ്രേക്ക് ( 3.20 മുതല്‍ 3.30 വരെ)

സെഷന്‍ 4. ജനറല്‍ റിവ്യൂ (3.30 മുതല്‍ 4.00 വരെ)

Tuesday, April 28, 2009

വേനലിന്റെ സൌഹൃദം 2009 ഏപ്രില്‍


മുന്തിരി ച്ചെടി കേരളത്തിലും വളരുമെന്ന് ഒരു സുഹൃത്തു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു കൌതുകം തോന്നി. വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാരനില്‍ നിന്ന് 15 രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ചെടി വാങ്ങി . ഇപ്പൊള്‍ അത് ഇത്രത്തോളമായി . ഇനിയും പ്രതീക്ഷയോടെ................................................

പക്ഷെ യൂഫോബിയ വേനലിനെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത് .

ഇത് സഹോദരരല്ല കേട്ടോ ? ചിലര്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയേക്കാം.

വ്യത്യാസം സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കൂന്നേ

Tuesday, April 21, 2009

ഒന്നാം ക്ലാസുകാര്‍ സ്കൂളില്‍ 24 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഒത്തുകൂടി

തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പാവറട്ടിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്
ഒന്നാം ക്ലാസിലെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മേരിടീച്ചര്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടിയെത്തി.24 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുന്‍പ് 1985ല്‍ ഒന്നാം ക്ലാസില്‍ ചേര്‍ന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ .ശതാബ്ദി പിന്നിട്ട സെന്റ് ജോസഫ് എല്‍.പി സ്കൂളിലായിരുന്നു ഈ അപൂര്‍വ്വ സംഗമം നടന്നത് . ആ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന 58 ആണ്‍‌കുട്ടികളും 12 പെണ്‍കുട്ടികളും അന്ന് സേവനം ചെയ്തിരുന്ന അദ്ധ്യാപകരും കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നത് .
തങ്ങളുടെ വിട്ടുപോയ ദേവസ്സിമാസ്റ്ററുടേയും കളിക്കൂട്ടുകാരന്‍ വര്‍ഗീസിന്റേയും സ്മരണകള്‍ക്കു മുന്‍പില്‍ ഒരു നിമിഷം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചടങ്ങുകള്‍ തുടങ്ങിയത്.
ജീവിതത്തില്‍ കറുപ്പും വെളുപ്പും വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ അക്ഷരജ്ഞാനം പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ കൊച്ചുബെഞ്ചില്‍ ഇരുന്ന ഏവരും പരസ്പരം ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെച്ചു.ഇതിനിടെ ഉറക്കെ മേശയില്‍ തട്ടി നിങ്ങളിപ്പോഴും കലപില കൂട്ടുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ തന്നെയെന്ന് മേരിടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞത് ഏവരിലും ചിരി പടര്‍ത്തി. അദ്ധ്യാപകര്‍ ,എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍, നിര്‍മ്മാണത്തൊഴിലാളികള്‍ ,ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ തുടങ്ങി ഒരു പുരോഹിതനൂം ഈ ബാച്ചിലുണ്ട്.കെ.ജെ ബാബു മാസ്റ്റര്‍ പൂര്‍വ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപഹാരങ്ങള്‍ നല്‍കി ആദരിച്ചു.
പൂര്‍വ അദ്ധ്യാപകരായ ടി.കെ.ജോസ്, ഇ.ടി.മേരി,സി.സി ആനി,കെ.വി.ചിന്നമ്മ, പി.എല്‍.ആനി,പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ റാഫി നീലങ്കാവില്‍ , വി.എസ്.സോണി,സി.എ.ജിഷോ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.തുടര്‍ന്ന് വിവിധ കലാ പരിപാടികളും സ്നേഹ വിരുന്നും നടന്നു, ഓര്‍മ്മകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെവ്വ് ഒത്തുചേരലിനുശേഷം പരസ്പരം യാത്ര പറഞ്ഞ് അവര്‍ പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി, വീണ്ടും ഒത്തുകൂടാമെന്ന ഉറപ്പില്‍
കടപ്പാട് : ദീപിക വാര്‍ത്ത

Saturday, April 18, 2009

വേനലിന്റെ സൌഭാഗ്യംവര്‍ഷം മുഴുവന്‍ പൂക്കൂന്ന ഗ്രൌണ്ട് ഓര്‍ക്കിഡ്


ഉള്ളം കയ്യിലിരുന്ന് കൊതിപ്പിക്കുന്ന “കട്ടച്ചെമ്പരത്തി”

ഇളം സന്ധ്യയില്‍ സുന്ദരിയായ പിങ്ക് ചെമ്പരത്തി.
Cick the below link for

വിഷുവിന്റെ ഓര്‍മ്മക്ക്

Sunday, March 29, 2009